Historia

A falta de mes historia, podem considerar que les Festes a Sant Antoni Abat deurien nàixer al mateix temps que el propi Barri, ja que foren famílies de llauradors els que allà pel final del segle XVIII i primeries del XIX, començaren a edificar les seves cases al voltant de l’Ermiteta de la Verge de la Pau, avui de la Concepció, configurant així allò que després s’anomenaria “Poble Nou”, i que avui coneguem com Barri de l’Ermiteta.

IMG_7974_1

Contem amb documentació escrita des de l’any 1940, i que reflexa una continuïtat de les tradicions més velles de la nostra gent. Des de sempre els encarregats de fer la Festa s’han anomenat “Llumeners”, per allò de que no li falte llum al Sant. I també des de sempre ha sigut la “Bossa” la que ha decidit quins llumeners s’encarregaven de fer la festa aquell any, els que surtien de la bossa es denominaven festers i el primer era, i es, el Fester Major.

Mes avant, intentant donar-li un caràcter de més continuïtat i per a que tots els festers no foren nous cada any, es crea la Junta Rectora Permanent, formada per Llumeners elegits per l’Assemblea que durant uns anys orientaven i ajudaven als festers, fent prevaler les tradicions.

L’any 1974, es comença a alçar acta de tots els acords presos per l’assemblea general, que queden escrits al llibre corresponent.

L’any 1981, es considera que els membres de la permanent deurien ser Llumeners que acabaren de fer la festa, per tal d’ajudar més als nou, i es crea la nova forma de constituir la permanent que es la de avui en dia.

Així arribem als nostres dies, quan normes administratives i jurídiques ens porten a la necessitat de regular unes normes de funcionament i convivència dins de l’Associació, per mig d’uns estatuts que solament seran un reflex de les nostres costums i tradicions per les que sempre ens hem regit, no des de l’any quaranta, sinó des de molt abans, gracies a la gran tasca callada però molt efectiva dels nostres avantpassats que deu quedar reconeguda al començar els primers estatus per la importància que han tingut en la vida del Barri de l’Ermiteta.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *